Yunnan

Shangri La

Tibet

Sichuan

Taklamakan Desert

Xinjiang